MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w projekcie?

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?
KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2 → Pobierz plik z dokumentami rekrutacyjnymi
KROK 3 → Prześlij mailem na adres biuro@wspomaganieopole.pl skany poprawnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych
KROK 4 → Odbierz mail informujący o zakwalifikowaniu do Projektu
KROK 5 → Odbierz mail ze wskazaniem daty i miejsca szkolenia

W razie pytań w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym Biurem Projektu.

Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt skierowany jest do 192 osób (w tym 163 kobiety i 29 mężczyzn) dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych szkół/ przedszkoli/ placówek z terenu województwa opolskiego, w tym min. 96 osób (min. 50%) pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Z jednej szkoły może wziąć udział tylko jedna osoba.

Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):
• miejsce pracy: szkoła/ przedszkole/ placówka na terenie woj. opolskiego
• stanowisko: dyrektor, wicedyrektor, kierownik zespołu przedmiotowego oraz kierownik świetlicy szkolnej
• przedłożyć zobowiązanie dotyczące przeprowadzenia w ciągu 7 miesięcy od zakończenia szkolenia, procesu wspomagania w zarządzanej przez siebie placówce, a w innych przypadkach oświadczenie i zgodę zarządzającego placówką na przeprowadzenie wsparcia w placówce przez osobę objętą wsparciem projektowym
• brak przesłanek do wykluczenia (szkoła/ przedszkole/ placówka nie jest przewidziana do likwidacji; placówka nie udziela wsparcia szkołom i przedszkolom)

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!
Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie oraz wybierz grupę szkoleniową, w zakładce  – Programy szkoleń »

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
Umowa uczestnictwa wraz z załącznikami, tj.:
• załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
• załącznik nr 2 – Oświadczenie o frekwencji
• załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia
• załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przeprowadzenia procesu wspomagania
• załącznik nr 5 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych
• załącznik nr 6 – Oświadczenie dotyczące zatrudnienia
• załącznik nr 7 – Zgoda dotycząca przeprowadzenia diagnozy potrzeb
• Załącznik nr 8 Elektroniczna ankieta potrzeb szkoleniowych »
• Załącznik nr 9 Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – o ile dotyczy, kopię dokumentu dostarcza Uczestnik/Uczestniczka

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@wspomaganieopole.pl

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne.

Organizator zastrzega, że jeśli we wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowana wymagana liczba osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.